Showing all 7 results

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Iclusig 15mg Ponatinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Lucipona 15mg Ponatinib giá bao nhiêu

1

Bệnh bạch cầu dòng tủy Philadelphia

Thuốc Tasigna 200mg Nilotinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Xgeva 120mg Denosumab giá bao nhiêu

1