Showing all 6 results

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Abirapro 250mg Abiraterone giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Anandron 150mg Nilutamid giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc casodex 50mg Bicalutamide giá bao nhiêu?

1

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc xtandi 40mg Enzalutamide giá bao nhiêu?

1

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Zoladex 3,6mg Goserelin điều trị ung thư tuyến tiền liệt

1

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Zytiga 250mg Abiraterone giá bao nhiêu

1