Showing all 7 results

Thuốc vảy nến thải ghép thận

Thuốc Cellcept 250mg Mycophenolate mofetil giá bao nhiêu

1

Thuốc vảy nến thải ghép thận

Thuốc Certican 0,25mg và 0,75mg everolimus giá bao nhiêu

1

Thuốc vảy nến thải ghép thận

Thuốc neoral 100mg Sandimmun giá bao nhiêu?

1

Thuốc vảy nến thải ghép thận

Thuốc Prograf 1mg Tacrolimus giá bao nhiêu

1

Thuốc vảy nến thải ghép thận

Thuốc Soriatane 25mg Acitretin giá bao nhiêu

1