Showing all 12 results

Bệnh bạch cầu dòng tủy Philadelphia

Thuốc Bosulif 100mg Bosutinib giá bao nhiêu

1

Bệnh bạch cầu dòng tủy Philadelphia

Thuốc Bosulif 500mg Bosutinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Iclusig 15mg Ponatinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Lenalid 10mg, 15mg, 25mg lenalidomide

1

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Lucipona 15mg Ponatinib giá bao nhiêu

1

Bệnh bạch cầu dòng tủy Philadelphia

Thuốc Tasigna 200mg Nilotinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Xgeva 120mg Denosumab giá bao nhiêu

1