Showing 1–12 of 19 results

1

Bệnh bạch cầu dòng tủy Philadelphia

Thuốc Bosulif 100mg Bosutinib giá bao nhiêu

1

Bệnh bạch cầu dòng tủy Philadelphia

Thuốc Bosulif 500mg Bosutinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Iclusig 15mg Ponatinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị bệnh đa hồng cầu (PV) & MF

Thuốc Jakavi 20mg Ruxolitinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị bệnh đa hồng cầu (PV) & MF

Thuốc Jakavi 5mg, 10mg, 15mg, 20mg Ruxolitinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Lenalid 10mg, 15mg, 25mg lenalidomide

1