Showing 1–12 of 16 results

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Afinitor 10mg Everolimus giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Alimta 100mg Pemetrexed giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Avastin 100mg (400mg) Bevacizumab giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Avastin 400mg/16ml Bevacizumab giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Cyramza 10mg/ml Ramucirumab giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Erbitux 100mg/20ml Cetuximab giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Herceptin 150mg trastuzumab giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc lenvanix 4mg, 10mg lenvatinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Lenvima 10mg Lenvatinib giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc navelbine 30mg vinorelbine giá bao nhiêu

1

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Regonix 40mg Regorafenib giá bao nhiêu

1